طرح درس سالانه

طرح درس سالانه دروس مهارتی حسابداری کاردانش :

  طرح درس سالانه رایانه کار حسابداری مالی 

  طرح درس سالانه ریاضیات امور مالی

   طرح درس سالانه کاربرد رایانه در حسابداری

    طرح درس سالانه مسئول سفارشات ۹۶-۹۷

    طرح درس سالانه مفاهیم و روشهای آماری ۱

    طرح درس سالانه حسابداری مقدماتی