طرح درس سالانه

طرح درس سالانه دروس مهارتی حسابداری کاردانش :

  طرح درس سالانه رایانه کار حسابداری مالی 

  طرح درس سالانه ریاضیات امور مالی

   طرح درس سالانه کاربرد رایانه در حسابداری

    طرح درس سالانه مسئول سفارشات ۹۶-۹۷

    طرح درس سالانه مفاهیم و روشهای آماری ۱

    طرح درس سالانه حسابداری مقدماتی

طرح درس روزانه استانداردهای مهارتی کاردانش:

طرح درس روزانه استانداردهای حسابداری :

فرم خام  طرح-درس-روزانه

آمار ۱

 ح مقدماتی

  ریاضیات امور مالی روزانه

   حسابداری تکمیلی

 حقوق دستمزد۹۶-۹۷

   ارتباط موثر

 کاربرد رایانه در حسابداری 

 حسابداری-مقدماتی

مسئول سفارشات

حقوق/ اموال/ الزامات روزانه