تحلیل استانداردهای مهارتی حسابداری کاردانش استان س وب /سایر استان ها

تحلیل مهارت استاندارد حسابداری تکمیلی  استان سیستان وبلوچستان سال۹۷-۹۶

۸- توانایی تشخیص مفاهیم سرمایه گذاری

۹- توانایی انجام عملیات مربوط به  بدهی هاوتعهدات

بخش تحلیل محتوا (شاخه کاردانش) سال های قبل :

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول)

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل دوم)

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری آذربایجان شرقی 

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری کرمانشاه

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری سیستان و بلوچستان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری کرمان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم ) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری قم

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم ) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری همدان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم ) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری گیلان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل دوم ) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری کرمان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم ) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری ایلام

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل اول و دوم ) ارسالی از گروه آموزشی حسابداری فارس

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل سوم و چهارم) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری اصفهان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل سوم) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری چهارمحال و بختیاری

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل سوم) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری سیستان و بلوچستان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل سوم) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری آذربایجان غربی

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل سوم) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری کرمانشاه

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل پنجم) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری اصفهان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (فصل پنجم و ششم) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری گیلان

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (کل کتاب ) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری البرز

استاندارد مهارتی حسابداری تکمیلی (کل کتاب ) – ارسالی از گروه آموزشی حسابداری تهران

۶