استانداردهای جدید سال ۹۵

hesabdar sanati moghadamati  حسابداری صنعتی

 karbar omor banki   کاربراموربانکی

_حسابداری تکمیلی   hesa omo takmi 

_ حسابداری حقوق ودستمزدhesab hoqoq dastm

__مسئول سفارشاتmasol sefareshat_

_ سرپرست ترخیص کالاsarparast tarkhis kala

__  کاربر رایانه    Karbar_Rayaneh

 حسابداری مقدماتی hesabdar_omomi_moghdamatiraiane

_رایانه کارحسابداری مالی  kare_hesabdar_mali

بودجه بندی استانداردها۹۵

جزوه مسئول سفارشات