جزوه ها ومطالب آموزشی

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان فارس

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان اصفهان

جزوه درس مسئول سفارشات – ارسالی از استان البرز

جزوه درس مسئول سفارشات-حسابداری موجودی کالا – ارسالی از استان کردستان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی – ارسالی از استان همدان

جزوه رایانه کار حسابداری مالی – ارسالی از استان همدان

جزوه سازمان و مدیریت – ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه امورعمومی بازرگانی – ارسالی از شهرستان های استان تهران

جزوه حقوق و دستمزد – ارسالی از استان اصفهان

جزوه حسابدار حقوق و دستمزد – ارسالی از خانم شیرین ناظری – استان همدان

تحلیل محتوای استانداردها

تحلیل محتوای استانداردهای کاردانش:

 

برای دریافت  فایل کتاب انبارداری واستاندارددرس مسئول سفارشات وفصل اول این درس رامی توانید از لینک های ذیل دریافت نمایید

فایل کتاب انبارداری                                        anbar

استانداردمسئول سفارشات     estandard.sefareshat.r.a

فصل اول مسئول سفارشات    مسئول سفارشاتFASL 1