بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات علمی عملیهنرستان های کاردانش :photo_2016-12-09_11-50-23

                         در راستای ارتقای کیفیت آموزش های کاردانش ، شیوه نامه پانزده همین دوره مسابقات علمی عملی ویازدهمین دوره جشنوارهمهارت های هنری برای سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ پس از تأییدکمیته مستند سازی وزارت متبوع طی بخشنامه شماره ۴۱۰/۱۶۰۴۸۸ مورخ ۹۵/۹/۱۴ به منظور برنامه ریزی و اجرا ابلاغ گردید.مسابقات و جشنواره های شاخه کاردانش در سه مرحله هنرستانی، استانی و کشوری برگزار می گردد.فایل بخشنامه و شیوه نامه ابلاغی مذکور رامی توانید ازلینک های ذیل دریافت نمایید

بخشنامه مسابقات علمی عملی    

    یشیوه نامه جامع مسابقه علمی عملی  

مسابقات علمی کاربردی شاخه یکاردانش سال۹۶-۹۵         مسابقات علمی کاربردی کاردانش ۹۶-۹۵