استانداردهای جدید سال ۹۶

 حسابداری صنعتی

   کاربراموربانکی

_حسابداری تکمیلی    

_ حسابداری حقوق ودستمزد

__مسئول سفارشات_

_ سرپرست ترخیص محصول

__  کاربر رایانه   

 حسابداری مقدماتی

_رایانه کارحسابداری مالی

بودجه بندی استانداردها۹۵

جزوه مسئول سفارشات

پیشنهادات درموردجدول درسی کاردانش

با سلام و احترام
دبیرخانه راهبری کشوری خواستار تشکیل کارگروه نقدو بررسی برنامه درسی نظام جدید حسابداری کاردانش می باشد.
لذا خواهشمندیم همکاران گرامی کلیه نظرات و پیشنهادات خود را در کانال تلگرام ،گروه هنرآموز قرار دهید.برنامه پیشنهادی استان س وب واصفهان همراه بااستانداردهای سه پایه ی سال تحصیلی را نیز در گروه قرار دادیم تا با همفکری و تبادل نظربتوانیم به برنامه ای مناسب و درحد هنرجویان کاردانش برسیم.مهلت پیشنهادات تاتاریخ  ۹۵/۱۱/۲۴ می باشد .لذااز هنرآموزان محترم خواهشمندیم پیشنهادات خودراقبل از بازه زمانی مقرر شده ،جهت جمع بندی ارسال نمایند.