سئوالات عملی

سئوالات عملی همکاران:

سوال تئوری حقوق ۹۲ باپاسخنامه

سوال عملی حقوق دستمزد شهریور ماه

سوالات امتحانات نهایی درس مسئول حقوق ودستمزد (۲)

سوال عملی حقوق دستمزد شهریور ماه

سوالات امتحانات نهایی درس مسئول حقوق ودستمزد (۲)

سوالات نهایی تئوری وعملی بی پاسخ درس

نمونه سوال عملی خرداد

نمونه سوالات عملی حسابداری حقوق و دستمزد (۲)