سازمان سنجش

یازدهمین دوره مسابقات عملی حسابداری مالی کاردانش

دوازدهمین دوره مسابقات علمی حسابداری مالی کاردانش

سیزدهمین دوره فنی و حرفه ای تئوری
۱۳مسابقات عملی استانی حسابداری اسفند۹۴ فنی و حرفه ای

Soal 93-94 HESABDARI 13

سوالات آزمون تئوری حسابداری مسابقات۱۴

سوالات آزمون عملی حسابداری مالی ۱۴

چهاردهمین دوره کاردانش تئوری